Pliki cookies
menutop

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH:

Informacja o możliwości i sposobie zapisania się na listę oczekujących na świadczenia medyczne:

Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED SP ZOZ  udziela świadczeń medycznych pacjentom w trybie nagłym i w trybie planowym ; jako kontynuacja rozpoczętego leczenia oraz pacjentom rozpoczynającym leczenie po wpisaniu na listę oczekujących.

Na listę oczekujących wpisywani są pacjenci oczekujący na udzielenie świadczenia jeżeli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia.

Wpisu na listę oczekujących dokonuje się w chwili zgłoszenia od poniedziałku do piątku, w godz 8.00 ? 17.00,  na podstawie skierowania ( gdy jest wymagane),  po osobistym zgłoszeniu się pacjenta lub opiekuna prawnego.

Pacjent w dniu zgłoszenia się do rejestracji do poradni lub ośrodka oprócz skierowania winien przedstawić następujące dokumenty: dowód osobisty, legitymację szkolną i aktualny dowód ubezpieczenia.

Umieszczenie na liście oczekujących odbywa się zgodnie z określoną kategorią medyczną i według kolejności zgłoszeń. Planowany termin udzielenia świadczenia oznaczony jest poprzez wskazanie daty : dzień, miesiąc i rok planowanego przyjęcia. Pacjent otrzymuje pisemną informację o wyznaczonym terminie wykonania świadczenia.

W przypadku zmiany stanu zdrowia, wskazującej na potrzebę udzielenia świadczenia w terminie wcześniejszym, niż pierwotnie ustalony, pacjent informuje Centrum, który odpowiednio koryguje termin udzielenia świadczenia i niezwłocznie informuje pacjenta o nowym terminie. Podstawą przesunięcia na liście jest zaświadczenie lekarskie lub adnotacja lekarza kierującego na skierowaniu.

W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu świadczenia opieki zdrowotnej, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących, Centrum  poinformuje o tym fakcie pacjenta podając nowy termin. Dotyczy to również przesunięcia terminu na okres wcześniejszy. Jeżeli pacjent odwoła wizytę, ponieważ w wyznaczonym terminie nie może się stawić z powodów osobistych /np. urlop, pobyt w sanatorium/ lub medycznych / np. konieczność wykonania innych procedur, szczepień lub choroby Centrum dokona zmiany planowanego terminu udzielenia świadczenia.

 Pacjent ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Centrum w przypadku rezygnacji z zaplanowanego świadczenia.

W przypadku kiedy pacjent nie stawi się w wyznaczonym terminie bez powiadomienia, zostaje skreślony z listy oczekujących na to świadczenie.