Pliki cookies
menutop

Zsady rejestracji

Informacje o sposobie rejestracji do poradni specjalistycznych

Pierwsza wizyta pacjenta w danej poradni specjalistycznej wymaga skierowania. Przy kontynuacji leczenia skierowanie nie jest wymagane. Skierowanie nie jest wymagane do poradni:

   - Zdrowia Psychicznego
   - Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Rejestracja pacjentów odbywa się w godzinach od 8.00 do 19.00 na podstawie zgłoszenia osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Rejestracja telefoniczna w godzinach od 07.30 do 18.30. Istnieje możliwość rejestracji do lekarzy droga elektroniczną poprzez portal e-rejestracja.

W przypadku, kiedy świadczenie nie może być udzielone w dniu rejestracji, pacjent wpisywany jest na listę oczekujących i otrzymuje informację o wyznaczonym terminie udzielenia świadczenia. Pacjent na listę oczekujących wpisywany jest w dniu jego zgłoszenia.

Wpisując pacjenta na listę oczekujących stosuje się kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 2005 r., Nr 200, poz. 1661) i kwalifikuje pacjenta do kategorii "przypadek pilny" lub "przypadek stabilny".

W przypadkach nagłych, zagrażających życiu pacjenci przyjmowani są niezwłocznie - w dniu zgłoszenia, z pominięciem kolejki. W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne udzielone bez wymaganego skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego opłaca pacjent. Pacjent w planie leczenia (tj. odbywający kolejną wizytę kontrolną w cyklu leczenia) ma wyznaczany następny termin w czasie danej wizyty. Kolejne wizyty pacjentów w planie leczenia nie są ponownie wpisywane na listę oczekujących.

Prawo do świadczeń poza kolejnością:

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków (Dz.U.2017.0.1938)
Zgodnie z artykułem 47c. w/w ustawy Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług aptecznych poza kolejnością
1.
   - Kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy do 18 roku życia, posiadający zaświadczenie, o którym mowa w art. 47 prawo do bezpłatnych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ust. 1a,
   - osoby, o których mowa w art. 43 uprawnienia Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi i Zasłużonego Dawcy Przeszczepu ust. 1,
   - inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

2. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 listy oczekujących na świadczenie szpitalne lub ambulatoryjne ust. 2.

3. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia.

4. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Informacja o sposobie przyjęcia do Oddziału Dziennego:

O przyjęciu do Oddziału Dziennego Psychiatrycznego decyduje lekarz psychiatra lub neurolog po konsultacji w Centrum "NEUROMED".

Przyjęcie następuje po otrzymaniu skierowania i ustalenie terminu przyjęcia oraz dopełnieniu niżej wymienionych formalności: 1 .podpisanie przez rodzica/opiekuna zgody na pobyt pacjenta niepełnoletniego w placówce 2. Potwierdzenie prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ

W przypadku, kiedy przyjęcie nie może nastąpić z powodu braku miejsc, pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących.

Zasady rejestracji do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej:

Do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej - rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego - dzieci od 0 do 18 r. życia, wymagane jest skierowanie od lekarza z poradni:

  1. Neonatologicznej
  2. Rehabilitacyjnej
  3. Ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  4. Neurologicznej
  5. Reumatologicznej
  6. Chirurgii dziecięcej
  7. Lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Na podstawie skierowania należy zarejestrować dziecko do lekarza w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej, następnie lekarz kieruje do odpowiedniej terapii.

Do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej - Rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy wymagane jest skierowanie z poradni:

  1. Otolaryngologicznej
  2. Audiologicznej i foniatrycznej