Pliki cookies
menutop

Klauzula informacyjna- Monitoring wizyjny

Informacja o danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:

- administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Centrum Neuropsychiatrii "NEUROMED" z siedzibą przy ul. Białowieska 74a, 54-235 Wrocław.
- z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się w godzinach od 7.00 do 14.00 pod adresem e-mail: iodo@neuropsychiatria.com lub tel. 71/3501780 wew. 46;
- monitoring stosowany jest celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, ochrony mienia i tajemnic prawnie chronionych;
- podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1. lit e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
- zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 14 dni lub lub krótszym w razie braku zasobów na przechowywanie danych;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłączenie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa;
- osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
- dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania;
- osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
- podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych. Na terenie jednostki NEUROMED znajdują się oznaczenia, że obiekt jest monitorowany.