Pliki cookies
menutop
Misja

Misją Centrum NEUROMED jest zapewnienie pacjentom profesjonalnej opieki medycznej w zakresie kompleksowej diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, profilaktyki oraz promowania zachowań prozdrowotnych w dziedzinie  neurologii , zdrowia psychicznego i uzależnień

Podstawowym naszym celem jest świadczenie usług leczniczych i rehabilitacyjnych w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na wysokim poziomie medycznym, organizacyjnym i etycznym, w oparciu o zasady dobrej praktyki medycznej - Udzielamy pacjentom różnorodnej pomocy obejmującej problematykę psychiatryczną, neurologiczną, psychologiczną, rehabilitacyjną i logopedyczną.

- Prowadzimy działalność profilaktyczną i promocji zdrowia w zakresie terapii rodzin, profilaktyki uzależnień, wsparcie psychologiczne w zespole interwencji kryzysowej, opieki psychologicznej dla uczniów i wychowanków Ośrodków Socjoterapeutycznych

- Poprzez współpracę z Akademią Medyczną, Uniwersytetem Wrocławskim, Wyższą Szkołą Psychologii Społecznej oraz Akademią Wychowania Fizycznego przygotowujemy specjalistów do zapewnienia dzieciom profesjonalnej opieki medyczno-terapeutycznej oraz psychologiczno-pedagogicznej i rehabilitacyjnej.

- Obejmujemy opieką wybrane ośrodki szkolno-wychowawcze, domy dziecka oraz domy opieki społecznej.

- We współpracy ze Szkołą Podstawową , Gimnazjum oraz  Liceum Ogólnokształcącym działającymi przy Oddziałach Dziennych Psychiatrycznych zapewniamy naszym pacjentom ciągłość kształcenia.

Cele strategiczne
1. Prowadzenie nowoczesnej placówki ochrony zdrowia, dostosowanej do potrzeb i oczekiwań społeczeństwa, opartej na stałych ewolucyjnych zmianach.
2. Kompleksowy rozwój w obszarze wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych w dziedzinie psychiatrii i rehabilitacji zaburzeń rozwojowych, odpowiadających wymogom współczesnej medycyny.
3. Systematyczny rozwój nowych profili działania i wprowadzanie nowych technologii, jako odpowiedź na potrzeby i konkurencyjność rynku usług medycznych.
4. Rozwój bazy lokalowej diagnostyczno-terapeutycznej na potrzeby młodzieży wymagającej leczenia i terapii w tym terapii uzależnień, oraz na potrzeby rozwoju programu profilaktyki i rehabilitacji zaburzeń rozwojowych dla dzieci zagrożonych deficytem rozwoju w tym spektrum autyzmu i rehabilitacji osób z  dysfunkcją słuchu i mowy.
5. Stałe rozwijanie, modernizowanie oraz optymalizacja obecnie posiadanego zaplecza medycznego.
6. Dalszy rozwój usług medycznych
7. Dążenie do jak najlepszych wyników terapeutycznych
8. Dążenie do uzyskania maksymalnego zadowolenia pacjentów i zaspokojenia ich oczekiwań.

Politykę zarządczą realizujemy poprzez:
1. Świadczenie kompleksowych usług medycznych w zintegrowanym systemie opieki medycznej w oparciu o wymagania określone w przepisach zewnętrznych i wewnętrznych.
2. Stworzenie Zakładu przyjaznego dla pacjentów.
3. Zaspokajanie potrzeb zdrowotnych i zwiększenie dostępności dla pacjentów do świadczonych usług, przy racjonalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów.
4. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz pozyskiwanie kadry wysokospecjalistycznej.
5. Analiza potrzeb i oczekiwań pacjentów i pracowników w oparciu o monitorowanie ich satysfakcji.
6. Dbałość o zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa w procesie diagnostyczno-terapeutycznym.
7. Prowadzenie badań klinicznych poprawiających jakość leczenia farmakologicznego
8. Działalność  edukacyjna w zakresie psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, neurologii oraz w zakresie terapii systemowej rodzin
9. Odpowiedzialność i dbałość o stan infrastruktury i specjalistycznego wyposażenia medycznego.
10. Doskonalenie organizacji pracy w celu optymalizacji wykorzystania obecnych zasobów personalnych, materialnych, informatycznych i finansowych.
11. Zapewnienie pracownikom zgodnych z wymogami warunków pracy


Statut neuroMED
Komu pomagamy
Skontaktuj się z nami