Pliki cookies
menutop
Programy gminy Wrocław

Program wsparcia rozwoju rodziny

Profilaktyka i terapia uzależnień

Program jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 13 - 19 lat, eksperymentujących lub używających alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych w sposób problemowy. Ma na celu wczesną profilaktykę uzależnień poprzez edukację z zakresu uzależnień, rozwój umiejętności społecznych w radzeniu sobie z problemami życiowymi i emocjonalnymi oraz wsparcie psychologiczne. Działania terapeutyczne nastawione są na zwiększenie świadomości o zagrożeniach związanych z podejmowaniem działań ryzykownych; wzmocnienie postaw podtrzymujących zdrowy styl życia; zdobycie umiejętności asertywnych służących m.in. przeciwstawianiu się rówieśniczej presji używania substancji psychoaktywnych; poprawę umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych bez uciekania w uzależnienia; wzmocnienie poczucia wpływu na swoje życie oraz wzmocnienie samooceny; zdobycie umiejętności planowania i przewidywania skutków swoich działań oraz poprawę relacji interpersonalnych opartych na zaufaniu zarówno wobec rówieśników, jak i osób dorosłych.
Program jest adresowany również do osób powyżej 20 r. życia, które pochodzą z rodzin gdzie jedno lub oboje rodziców (DDA) lub partner (osoby współuzależnione) nadużywa alkoholu lub innej substancji uzależniającej wobec czego wystąpiła dysfunkcja w rodzinie, która zaburzyła relacje rodzinne.

W ramach programu prowadzony jest również PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I OSÓB EKSPERYMENTUJĄCYCH ZE ŚRODKAMI PSYCHOAKTYWNYMI.

W RAMACH PROGRAMU MIASTO W FORMIE - PUNKTY ZA AKTYWNOŚĆ: więcej o programie: www.miastowformie.pl

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I OSÓB EKSPERYMENTUJĄCYCH ZE ŚRODKAMI PSYCHOAKTYWNYMI

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I OSÓB EKSPERYMENTUJĄCYCH ZE ŚRODKAMI PSYCHOAKTYWNYMI

Punkt mieści się w Centrum Neuropsychiatrii "NEUROMED" SPZOZ we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej 74a.

Konsultacje udzielane są bezpłatnie przez specjalistę terapii uzależnień, psychologa lub lekarza w formie indywidualnych konsultacji bądź telefonicznie.

Celem działania punktu jest szybkie diagnozowanie i reagowanie w zakresie ograniczania rozmiaru ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży W przypadku osób uzależnionych i współuzależnionych zadaniem Punktu jest informacja o możliwościach i zasadach podjęcia leczenia, miejscach i formach pomocy służb i instytucji działających w tym obszarze, motywowanie do podjęcia leczenia.

Dyżur w Punkcie:
czwartek 15:30 - 18:30
Nr telefonu: 71 350 17 80 wew. 38 lub 350 17 30 wew. 38


działalność Punktu jest finansowana ze środków Gminy Wrocław w ramach programu profilaktyki i terapii uzależnień w roku 2012-2013

W RAMACH PROGRAMU MIASTO W FORMIE - PUNKTY ZA AKTYWNOŚĆ: więcej o programie: www.miastowformie.pl

 

Opieka psychiatryczna i psychologiczna dla uczniów i wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Socjoterapeutycznych z terenu Wrocławia (MOS nr 1, MOS nr 2, MOW)

Program obejmujący opieką psychiatryczną i psychologiczną dwa Młodzieżowe Osrodki Socjoterapii oraz Młodziezowy Ośrodek Wychowawaczy we Wroclawiu jest kontynuowany od 2007 roku. Z każdą z placówek współpracuje jeden lekarz psychiatra badz w trakcie specjalizacji z Psychiatrii dzieci i młodzieży oraz psycholodzy z naszego ośrodka. Program ma na celu wczesne rozpoznawanie zaburzeń i chorób psychicznych a nastepnie jak najwczesniejsze wdrożenie leczenia bądz odpowiedniej terapii u młodych podopiecznych przebywajacych w ośrodkach. Współpracujemy ścisle z personelem ośrodków , któremu staramy się przyblizyć specyfikę objawów podopiecznych i możliwie najlepsze rozwiązania postepowania w momentach kryzysowych.

Środowiskowa interwencja psychologiczna w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie

Udzielenie pomocy psychologicznej ofiarom i świadkom przemocy domowej ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dzieci oraz działania informacyjne o formach pomocy terapeutycznej dla ofiar i sprawców przemocy domowej w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.


Komu pomagamy
www.wroclaw.pl